Welkom bij Bureau de Roos
 
Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 mei 2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Bureau De Roos. U dient zich ervan bewust te zijn dat De Indruk niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Bureau De Roos respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bureau De Roos of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bureau De Roos of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Bureau De Roos of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Privacyverklaring Bureau de Roos

Uw persoonsgegevens en uw privacy bij Bureau de Roos

Bureau  de Roos

Praktijkadres:

Wildforstlaan 1

8162 ER Epe

KvK  08079022

Algemeen

Voor een goede behandeling is het nodig dat de therapeut een dossier aanlegt. Hierin staan uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In het dossier kunnen ook gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die Bureau De Roos, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals de huisarts.

Bureau De Roos gaat zorgvuldig met deze gegevens om en vindt uw privacy van groot belang. Wij zorgen ervoor dat er geen onbevoegden toegang hebben tot uw gegevens. Alleen uw behandelende therapeut heeft toegang tot de gegevens in uw dossier. Daarbij voldoen wij aan de regels zoals die zijn vastgelegd in onder andere de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens), de WGBO (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van de beroepsverenigingen. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met uw gegevens doen.

De plichten van Bureau De Roos

Bureau De Roos is verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Dat betekent dat:

 • Wij uw gegevens alleen voor specifieke doeleinden verzamelen:
  • Zorgverlening;
  • Doelmatig beheer en beleid, zoals financiële administratie;
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en veilig op papier
 • Bureau De Roos heeft beroepsgeheim om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische persoonsgegevens is dit 15 jaar.

 Uw rechten als cliënt

U hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en het recht op inzage en afschrift van die gegevens.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als de gegevens mogelijk onjuist zijn.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

U kunt het Bureau de Roos  mondeling of schriftelijk laten weten als u gebruik wilt maken van deze rechten. Jongeren vanaf 16 jaar die gebruik willen maken van hun rechten, moeten zelf de aanvraag indienen.

Het delen van uw gegevens

De gegevens uit uw dossier worden door Bureau de Roos gebruikt voor de behandeling, maar kunnen daarnaast ook nog gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners of leerkrachten te informeren. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Door een andere hulpverlener/therapeut tijdens afwezigheid van uw eigen therapeut. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing, zoals supervisie of intervisie.
 • Voor de financiële administratie en de cliëntenregistratie. Om uw privacy ook hierin te waarborgen heeft bureau de Roos verwerkingsovereenkomsten afgesloten met de partijen die dit doen.

 Uitwisseling gegevens
Bureau De Roos wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming hebt gegeven, relevante persoonsgegevens uit via (beveiligde) email of per telefoon. Mocht u via de App en/of email vertrouwelijke persoonsgegevens delen met Bureau de Roos, dan valt dit onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling (bijv. ‘intake’ of ‘therapiegesprek’)
 • De kosten van het consult

Wijziging privacyverklaring

Bureau de Roos kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Bureau De Roos gepubliceerd. Het is verstandig om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met de eventuele wijzigingen.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bureau de Roos gaat hierover graag met u in gesprek. Een klacht wil Bureau de Roos graag naar tevredenheid oplossen. Mocht dit niet lukken dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of de klachtenfunctionaris van de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg).

Met de ondertekening van dit document verklaart de ondergetekende kennis te hebben genomen van de inhoud van de privacyverklaring en hier tevens mee in te stemmen.

Datum: 25-05-2018, Epe, Bureau De Roos

Datum:

Plaats:

Naam:

Volwassene/ouder/minderjarige/voogd

Handtekening:

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Bureau De Roos
Wildforstlaan 1, 8162 ER, Epe
0578 – 62 80 42
info@bureauderoos.nl

 

Privacy Statement - Cookiebeleid - www.deindruk.nl


Wij maken gebruik van cookies. Ga je akkoord met deze cookies, klik dan op 'accepteren'. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close